LOADING CLOSE

Daily Archives: 2022-05-02

هفت شهر تدریس

نقشه راه، جمع‌بندی مسیر طی شده

هفت شهر تدریس

این مرحله از جلسات آشنایی با اصول مقدماتی تدریس، به پایان خود نزدیک می‌شود.

طی مدت سه ماه گذشته جلسات آموزش روش تدریس علوم ‌انسانی توسط دکتر احمد پورقاسم با یاری اساتید دیگر در این حوزه به‌عنوان منتور برگزار شد و مطالب بسیاری در حیطه روش تدریس علوم‌انسانی به‌صورت عملی و کارگاهی بحث‌وبررسی …