LOADING CLOSE

Daily Archives: 2022-05-17

دکتر نرگس رشیدی

تمرین‌های کنترل شده و باز

دکتر نرگس رشیدی

با بررسی آنچه در مقاله کاربردی سازی علوم انسانی با تحول در روش آموزش دیدیم یکی از راهکارهای تحول علوم انسانی متحول کردن استفاده از روش‌های تدریس است. در حقیقت کاربردی سازی علوم انسانی، بدون ایجاد زیرساخت روش تدریس امکان پذیر نیست. از این رو، این تحول یکی از ابزارهای بسیار …

روش تدریس علوم انسانی

از آرزو تا مهارت رهبری

از سری کارگاه های کاربردی روش تدریس علوم انسانی

در این جلسه، در ابتدا، سرکار خانم اوریا دیناروند، تدریس آزمایشی خود را با عنوان مهارت رهبری ارائه می‌دهند. راهبر این استاد برای جلسه تدریس، سرکار خانم دکتر نرگس رشیدی می‌باشند.

در ادامه جلسه، سرکار خانم معصومه بهتاش، به راهبری سرکار خانم شیرین محققی، تدریس خودشان را …