LOADING CLOSE

تمرین‌های کنترل‌شده

دکتر نرگس رشیدی

تمرین‌های کنترل شده و باز

دکتر نرگس رشیدی

با بررسی آنچه در مقاله کاربردی سازی علوم انسانی با تحول در روش آموزش دیدیم یکی از راهکارهای تحول علوم انسانی متحول کردن استفاده از روش‌های تدریس است. در حقیقت کاربردی سازی علوم انسانی، بدون ایجاد زیرساخت روش تدریس امکان پذیر نیست. از این رو، این تحول یکی از ابزارهای بسیار …